Sơn La: Trên 370 tỷ đồng đầu tư cho chương trình giảm nghèo

Trên 370 tỷ đồng thuộc các chương trình, dự án đã được tỉnh Sơn La đầu tư hiệu quả cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng tại các huyện nghèo.

Từ nguồn vốn 135, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) đã bê tông hóa được đường giao thông đến 4 bản.

Trong đó, tại đã thực hiện việc phân bổ vốn, khởi công mới 59 công trình, 39 công trình chuyển tiếp, 17 công trình được duy tu bảo dưỡng (công trình thủy lợi, giao thông, nhà công vụ, cầu treo, trạm y tế…). Trong đó, vốn thuộc Nghị quyết số 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ gần 150 tỷ đồng; Chương trình 135 gần 220 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và 135 trên 2 tỷ đồng…

Quốc Tuấn/danviet.vn